Obchodné podmienky

Obchodné, dodacie a platobné podmienky firmy X-POSSIBLE, s.r.o.:
Všetky ceny uvádzané v katalógoch, ponukách alebo cenníkoch predávajúceho sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka reklamných a darčekových predmetov, drobný tovar a písacie potreby (ďalej len tovar) podľa katalógu a aktuálnej ponuky predávajúceho, bez potlače alebo s potlačou, na základe objednávok kupujúceho.

Predávajúci a kupujúci sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Kupujúci zaregistrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty uvedie svoje IČ DPH v každej objednávke. Ostatní kupujúci uvedú v objednávke vždy svoje DIČ.

Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť kupujúcemu príjem objednávky formou Potvrdenia objednávky s tým, že objednávku akceptuje a dochádza tak k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je pre kupujúceho záväzná aj pred týmto vyjadrením, teda po celú dobu, kedy predávajúci už vyvíja úsilie na jej realizáciu.

Pokiaľ kupujúci zruší svoju objednávku (tzv. “storno”), má predávajúci nárok na stornovací poplatok vo výške dvadsať percent z ceny stornovaného tovaru, plus nárok na náhradu nákladov preukázateľne vynaložených v súvislosti s plnením zrušenej objednávky. Stornovací poplatok, ako i náhrada vynaložených nákladov sú splatné na základe dokladu vystaveného predávajúcim. Uplatnením stornovacieho poplatku nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená v hotovosti na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je stanovené inak. Pri dodávkach tovaru s potlačou je spravidla na zaplatenie zálohy viazaný aj termín dodania tovaru (zahájenie prác súvisiacich s potlačou).

Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinný takto účtovanú čiastku zaplatiť. Pri nedodržaní finančného plnenia faktúry má predávajúci nárok uplatniť si zmluvnú pokutu ako jednorazovú čiastku vo výške 5% z fakturovanej hodnoty každej faktúry, najmenej však 16,60 €, počnúc 14. dňom po uplynutí doby splatnosti, vyznačenej na faktúre. Zmluvná pokuta nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť a fakturovať zákonom garantovaný úrok z omeškania z neuhradenej časti kúpnej ceny tovaru a služieb za každý deň omeškania úhrady.

Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom v sídle kupujúceho alebo predávajúceho, prípadne odovzdaním na prepravu. V prípade objednania prepravy produktu predávajúcim, je kupujúci povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má predávajúci podľa obchodných podmienok nárok.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho osobným prevzatím tovaru od predávajúceho alebo predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

Predávajúci zodpovedá za škody na tovare v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

V prípade uznania poškodenia tovaru predávajúci vymení reklamovaný kus za bezchybný, ak je to v jeho možnostiach alebo nahradí hodnotu reklamovaného tovaru podľa fakturovanej ceny. Reklamácie rieši predávajúci v zákonom stanovených lehotách. Reklamácia musí byť podaná písomne!

Nie je možné reklamovať tovar upravovaný, dekorovaný alebo inak zmenený kupujúcim v prípade, že bolo možné poškodenie zistiť pred zahájením dekorácie (napr. preskúšaním funkčnosti, poškodený povrch a pod.).

Reklamovať možno iba tovar v originálnych obaloch v nezmenenom stave, ktorý bol v plnej výške uhradený. Pokiaľ atypické rozmery či váha tovaru vyvolajú skutočné expedičné náklady vyššie, než vykalkulované v Potvrdení objednávky, vyhradzuje si predávajúci právo doúčtovať skutočne vynaložené náklady v ich skutočnej výške.

Fotografie jednotlivých predmetov majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá a názvy, sú tieto logá a názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených spoločností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu potlače.

Ochrana osobných údajov:
Odoslaním svojej objednávky, vyžiadaním cenovej ponuky alebo vyplnením žiadosti o katalóg, či už písomnou formou či prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo webových stránok spoločnosti X-POSSIBLE, s.r.o. dávate súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné a firemné údaje spracovávané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov na účely obchodnej činnosti spoločnosti X-POSSIBLE, s.r.o. Spoločnosť X-POSSIBLE, s.r.o. neposkytuje vedome Vaše údaje žiadnym tretím subjektom ani zdarma, ani za úplatu.

Používame cookies pre vašu lepšiu skúsenosť so stránkami.